8
Mariano Frutos Garaeta

Split Name Split/Lap Time M-Sen-----FAM Overall
Split 1 00:34:59.5 00:34:59.5 8 +00:06:19.4 15 +00:07:18.6