693
Sergio Zea Aragon

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:20:10.2 02:20:10.2 62 +00:51:29.1 217 +00:51:29.1