672
Goyo Uroz Godoy

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 03:00:17.5 03:00:17.5 122 +01:25:05.8 488 +01:31:36.4