663
Jean Tosca

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:27:41.7 02:27:41.7 79 +00:52:30.0 290 +00:59:00.6