652
Patrick Suárez Solan

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:08:34.2 02:08:34.2 33 +00:39:53.1 109 +00:39:53.1