651
David Suárez Ramos

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:18:54.3 02:18:54.3 52 +00:43:42.6 202 +00:50:13.2