650
Pablo Sola Duarte

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:25:28.3 02:25:28.3 68 +00:50:16.6 258 +00:56:47.2