648
Alvaro Sicilia Altaba

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:45:18.9 02:45:18.9 107 +01:10:07.2 416 +01:16:37.8