586
Juanma Roy Hidalgo

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 03:15:45.5 03:15:45.5 132 +01:40:33.8 536 +01:47:04.4