581
Jose Carlos Romero Moreno

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:50:44.0 02:50:44.0 102 +01:22:02.9 441 +01:22:02.9