579
Jesus Romero Lagos

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 01:53:21.3 01:53:21.3 12 +00:24:40.2 27 +00:24:40.2