578
David Romero Lagos

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:11:18.3 02:11:18.3 43 +00:42:37.2 130 +00:42:37.2