571
Rocio Rodríguez Portero

Split Name Split/Lap Time F-Abs-Sen- Overall
META 03:55:30.0 03:55:30.0 13 +01:40:38.8 572 +02:26:48.9