565
Antonio Rodriguez Elena

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 03:23:23.2 03:23:23.2 139 +01:48:11.5 551 +01:54:42.1