564
Agustin Rodriguez Dugo

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:12:54.9 02:12:54.9 49 +00:44:13.8 143 +00:44:13.8