557
Alejo Rios Rios

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:16:32.3 02:16:32.3 45 +00:41:20.6 177 +00:47:51.2