550
Rafael Alberto Reina Antón

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:39:48.3 02:39:48.3 91 +01:11:07.2 387 +01:11:07.2