548
Pablo Rebola González

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:25:57.9 02:25:57.9 73 +00:50:46.2 272 +00:57:16.8