512
Cristóbal Pernia Cabeza

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:26:03.6 02:26:03.6 75 +00:50:51.9 274 +00:57:22.5