506
Claudia Perez Linde

Split Name Split/Lap Time F-Abs-Sen-FED Overall
META 02:35:33.1 02:35:33.1 9 +00:43:02.9 359 +01:06:52.0