504
Antonio Peña Jimenez

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Mst-FED Overall
META 03:43:45.0 03:43:45.0 24 +01:45:13.8 568 +02:15:03.9