502
Antonio Peláez Cerón

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:59:07.6 02:59:07.6 120 +01:23:55.9 480 +01:30:26.5