501
Jose Maria Peinado Tejón

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Vet- Overall
META 03:00:26.9 03:00:26.9 73 +01:07:18.3 489 +01:31:45.8