458
Miguel Navarro Diaz

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:00:42.6 02:00:42.6 15 +00:25:30.9 61 +00:32:01.5