457
Jose Maria Naranjo Perez

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:23:45.2 02:23:45.2 64 +00:48:33.5 242 +00:55:04.1