452
Antonio Muñoz Clavero

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:31:12.8 02:31:12.8 81 +01:02:31.7 320 +01:02:31.7