448
Rafael Moreno Moreno

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:18:57.5 02:18:57.5 60 +00:50:16.4 203 +00:50:16.4