439
Emilio Moreno Belmonte

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:16:29.8 02:16:29.8 44 +00:41:18.1 176 +00:47:48.7