438
Daniel Moreno Atencia

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 01:58:08.8 01:58:08.8 11 +00:22:57.1 45 +00:29:27.7