434
Mario Montes Flores

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:20:54.3 02:20:54.3 56 +00:45:42.6 223 +00:52:13.2