429
David Molina Brito

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:23:52.9 02:23:52.9 66 +00:55:11.8 244 +00:55:11.8