426
Maria Luisa Miñana Garcia

Split Name Split/Lap Time F-Abs-Mst-FED Overall
META 03:06:53.3 03:06:53.3 1 515 +01:38:12.2