422
Franncisco Jose Mesa Gamez

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 03:21:13.2 03:21:13.2 136 +01:46:01.5 545 +01:52:32.1