419
Alejandro Mena Moreno

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:45:25.3 02:45:25.3 97 +01:16:44.2 418 +01:16:44.2