413
Eduardo Mateos González

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 03:01:10.4 03:01:10.4 124 +01:25:58.7 494 +01:32:29.3