412
Angel Mateos Carballo

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:21:27.8 02:21:27.8 64 +00:52:46.7 225 +00:52:46.7