409
Francisco Jose Martinez Rizos

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:00:51.3 02:00:51.3 16 +00:25:39.6 63 +00:32:10.2