408
Fernando Martinez Neira

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:50:38.6 02:50:38.6 112 +01:15:26.9 439 +01:21:57.5