396
Alvaro Martin Molina

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:20:06.2 02:20:06.2 55 +00:44:54.5 215 +00:51:25.1