392
Francisco Martin Caminero

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 03:03:31.4 03:03:31.4 126 +01:28:19.7 501 +01:34:50.3