377
Carlos Madrona Montosa

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:32:54.1 02:32:54.1 92 +00:57:42.4 341 +01:04:13.0