376
Frederic Macron

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:41:11.9 02:41:11.9 102 +01:06:00.2 391 +01:12:30.8