369
Pedro José Luque Ordóñez

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:18:46.6 02:18:46.6 50 +00:43:34.9 200 +00:50:05.5