358
Rafael Lopez

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:26:18.5 02:26:18.5 71 +00:57:37.4 278 +00:57:37.4