355
Alberto Lopez Moreno

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 03:15:12.7 03:15:12.7 130 +01:40:01.0 533 +01:46:31.6