338
Antonio Lara Ramírez

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:32:41.0 02:32:41.0 90 +00:57:29.3 337 +01:03:59.9