292
Joaquin Guerrero Sarmiento

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 01:35:11.7 01:35:11.7 1 5 +00:06:30.6