289
Pablo Guerrero Mata

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:45:53.7 02:45:53.7 108 +01:10:42.0 422 +01:17:12.6