279
Antonio González Pérez

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Vet-FED Overall
META 02:30:07.9 02:30:07.9 76 +00:49:24.1 313 +01:01:26.8