270
Alberto Gonzalez Toro

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:18:33.8 02:18:33.8 59 +00:49:52.7 198 +00:49:52.7